• การศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
 • การทำงานด้านบัญชีในสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์
 • ความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ MIS
 • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านการบริหารความเสี่ยงโ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นได้ เช่น Excel,

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ประสบการณ์ Financial Control / Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experience with web based application
 • Having object-oriented perspective

19-Jan-17

 

Applied
 • degree in Computer Science, Information Technology
 • 2years experience in BI/Data warehouse development
 • Experience in Oracle OWB, Hyperion is preferable

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน Business Analyst 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

19-Jan-17

 

Applied
 • bachelor IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • enterprise solution

18-Jan-17

 

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ การฝึกอบรม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ศูนย์บริการ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนงานของหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ตรวจทานกระบวนการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม

17-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 3 years experiences in Accounting Application
 • Having object-oriented perspective and can develop

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ การเงิน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และกำหนดกลยุทธ์

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.