• ป.โทสาขา วิศว,MBA,Information Security,IT Risk
 • ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้าน IT/Security/IT Audi
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ MBA สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับ Digital Channel

24-Feb-17

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อ
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ การเงิน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และกำหนดกลยุทธ์

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารถยนต์มือสอง

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี และหรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office Professional 2007

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน policy and compliance ด้าน it
 • implement policy
 • manage team

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Feb-17

 

Applied
 • HRD, ฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี เป็นวิทยากร
 • สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้นำได้
 • ็HRD Leadership

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.