• Degree in Engineering or related.
 • Experience 2-3 years in Sale and Service, Electric
 • Able to plan and promote the sales of service.

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing.
 • Good command of the English language.
 • 5 years’ experience in manufacturing sales.

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • MANAGEMENT TRAINEE
 • ขายสินค้าในรูปแบบ face-to-face
 • เรียนรู้ทักษะการพัฒนาบุคลากร

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ขายสินค้าในรูปแบบ face-to-face
 • ต้องทักทายและพูดคุยกับลูกค้า
 • ลงพื้นออกบูทและอีเว้นท์

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • At least 5-10 years’ experience in manufacturing.
 • Experience of quality in an automotive.

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • Report work related accidents.
 • Identify and correct unsafe work procedures.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมงานก่อสร้างไปตามแบบที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพักอาศัยที่สถานที่ก่อสร้างได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ / สามารถทำงานในต่างจังหวัด
 • ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
 • ตรวจสอบ/บริหารโครงการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • งานด้านประเมินราคาความเสียหายของรถ
 • ติดต่ออู่ประกัน งานอะไหล่รถยนต์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรุ้ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกทำงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial or Electrical.
 • Experience in a project engineering related.
 • A team player with strong communication skills.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ออกทำงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ควบคุมงานติดตั้ง,ออกแบบ,ประมาณราคางานระบบไฟฟ้า
 • สามารถเขียนโปรแกรม Auto cad ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or Electrical Eng.
 • Minimum 5 years experienced in machine maintenance
 • Strong analytical and problem solving skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถ เขียน CSS HTML
 • ออกแบบ เว็บไซต์ โดยการใช้ photoshop illustrator
 • รู้จักประยุกต์ใช้ Javascript jquery

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plastic Mold Expert
 • Injection Machine Horizontal & Verticval
 • Adjust Parameter, Plastic Injection Machine Proces

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female
 • Degree or Master’s Degree in Management
 • 5-10 years experience in International Sales

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบงานด้านเอกสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • ประสานงานภายในออฟฟิตและฝ่ายต่างๆ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Officer
 • Warehouse
 • Staff

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจที่รักในงานด้านบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ปวช,ปวส, และ ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • warehouse management , Inventory
 • ERP System, MRP, Kanban, JIT
 • Material control, supervisor

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ามารถสื่อสาร โต้ตอบ และอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมบัญชีต้นทุน ในระบบงานโรงแรม
 • สามารถควบคุมต้นทุน และคิดคำนวนราคาต้นทุนสินค้าได้
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่สมัคร 2 ปีขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการทำอาหาร ไทย ยุโรป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supplier Quality ,Supplier Development
 • 3 Y experience in Supplier Quality in Automotive
 • Excellent English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาทางด้านบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีในสายงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านอาหารไทย ยุโรป
 • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารได้
 • มีใจที่รักในงานด้านบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช,ปวส, และ ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป (ชาย/หญิง)
 • ประสบการณ์ในการทำงานบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารบัญชีทั้งหมด
 • ปิดงบบัญชีประจำเดือน
 • สามารถเข้าใจหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด, การท่องเที่ยว
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • degree in Occupational Health and Safety
 • Male or female, Thai nationality
 • 5 years working experience in Safety & Environment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of procurement processes.
 • Good negotiation and problem resolution skills.
 • Strong knowledge of SCM policies.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการภายในโรงงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or Mechanical.
 • Male, Age 25-28 years.
 • Have knowledge about CNC Machine.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบเพื่อการผลิตโดยใช้ Program AutoCad
 • เพศชาย อายุ 20-28 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Auto Cad, Inventer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้าน CNC Milling
 • ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมาทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 23-40
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 1-5 years working experiences in Japanese Company

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้เดินทาง
 • สามารถอ่านแบบ 2D ได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting.
 • Certified CPA and CA accredited candidates.
 • Strong knowledge of local accounting practices.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years’ experience in mould design.
 • Degree in Mechanical Engineering,Plastic Engineer.
 • Automation / PLC programming experience is a plus.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old
 • Minimum 10 years relevant experience
 • Good knowledg in accounting management and tax

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขาย / การตลาด และบริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคคิกภาพดี มีสุขภาพดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลคนป่วย ดูแลคนไข้มารักษาที่คลินิก
 • จบวิชาชีพเฉพาะทางกายภาพบำบัด วุฒฺปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied