• Female. Age Between 27-32 years old
 • Experience in automotive business in purchasing
 • Experience in Japanese company will be advantage

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ตรวจ/ติดตามผลการดำเนินงานของแผนกต่างๆ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานเรื่อง Schedule Plan การผลิตงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Micro Soft Wort, Excel ได้
 • ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านวงจรไฟฟ้า1-2ปี จะพิจารนาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกต่างๆ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in managerial level
 • Degree in mechanical engineering, electrical
 • Manage overall ASEAN Development Department

2 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานและจัดเตรียมการประชุมกิจกรรม 5 ส
 • จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก รอบคอบ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการทำงานด้านบัญชี 3ปี
 • ออกใบกำกับภาษีขายตามยอดใบแจ้งหนี้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female. Age Between 27-32 years old
 • Experience in automotive business in purchasing
 • Experience in Japanese company will be advantage

2 hours ago

 

Applied
 • Coordination between customers and factories
 • Degree or higher in Corporate Governance, Auditing
 • Thai nationality, age between 30-40 years old

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordination between customers and factories
 • Tracking of customer orders
 • Male Only, Age not over 28 years(Thai nationality)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ เขียนใบขอซื้อนอกประเทศ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.