• Negotiate with vendor for pricing.
 • Source potential products
 • Monitor and analyze

1 hour ago

 

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

10 hours ago

 

Applied

Site Manager

Norwich Bangkok Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • responsibility for a 10,000.00 sq meter school
 • Working with school expansion,
 • purchasing and all site related matters

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Administration or Finance or Engineer
 • At least 5 years’ experience in related field
 • Good English proficiency & computer literacy

10 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อหรือติดต่อระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อเพื่อสื่อสารและประสานงานกับต่างประเทศ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good in MS Office Applications.
 • at least 1 year of working experience

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 3 years experience
 • Fluent in English communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 -35 ปี หญิง/ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ป.ตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาส
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

10 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Overseas purchase of technical and non-technical

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years experience in purchasing
 • Experience in Food Industry is preferred
 • Knowledge in Business Analysis

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in local sourcing and oversea
 • Good Analytic skills and good in Excel
 • Excellent in English communication.

10 hours ago

 

Applied
 • จัดหาคัดเลือกผู้จำหน่ายรายใหม่
 • เปรียบเทียบราคาของผู้จำหน่ายแต่ละราย
 • ติดตามผลการส่งมอบสินค้าใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • Sourcing new supplier.
 • Sourcing oversea suppliers for quotation.
 • Good command of written and spoken in English.

10 hours ago

 

Applied
 • Female, age 30 plus with good personality
 • 3 years of merchandise planning or buying
 • Good command in Chinese is preferable.

10 hours ago

 

Applied
 • Female, Age 24 years or above.
 • Bachelor degree in Marketing, Business Management
 • 1 year experiences in purchasing, import- export

10 hours ago

 

Applied
 • การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในเขต/โซน
 • ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
 • การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก กฎระเบียบทางการค้า

10 hours ago

 

Applied
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support
 • Business Admin, Logistics, Statistics, Mathematics

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support
 • Business Admin, Logistics, Statistics, Mathematics

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 hours ago

 

Applied
 • เพศขาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • 2 years working experiences in sourcing.
 • Have knowledge of SAP Program is advantage.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Experienced in all process of import and purchase
 • Flexible and adaptable to changing priorities

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • สามารถขับรถยนต์ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Merchandiser
 • Brand Manager / Asst. Brand Manager
 • Passionate in fashion.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai national, aged 28 years old or above
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • 3 years’ experience regarding instrument

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Part purchasing, supplier negotiation.
 • Knowledge of service part control system.
 • Knowledge of dealer part operation.

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Engineering or related
 • At least 3 years of experience in Sourcing functio
 • Experience in part category is preferable

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาอยู่แถวสมุทรสาครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานในโรงงาน/จัดซื้อ/ดูแลสต๊อกโรงงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • 30-40K for Monthly Salary with Based office in BKK
 • Female with 2-3 years of experience in Procurement
 • Good command in English and experience in Chemical

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดซ์้อวัตถุดิบและอุปกรณ์/วัสดุ และอื่นๆ
 • เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองราคา
 • จัดทำ จัดเก็บเอกสารของจัดซื้อ

10 hours ago

 

Applied
 • At least 7 year experienced in purchasing position
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyse and solving the related problems

10 hours ago

 

Applied
 • BA/BS in Supply Chain Management/Business.
 • 5 years MRO/Materials management purchasing
 • Experience of the Materials management program.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Industrial
 • 3 years’ experience in Purchasing or Sales
 • Good command in English communication

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related
 • Proficient in MS Office.
 • Good command in English communication.

10 hours ago

 

Applied
 • Category Management
 • Retail Business Practices
 • International Experiences

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโลจิสติกส์
 • ประสบการณ์ 8 – 15 ปี ในการบริหารงานโลจิสติกส์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี

10 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to manage subordinates
 • Opportunity to contribute to expanding
 • Opportunity to utilize the understanding

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง 22 -35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

10 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in stable Japanese company
 • Opportunity to contribute to expanding business
 • Opportunity to utilize the understanding

10 hours ago

 

Applied
 • Female, age not less than 25 years old
 • At least 2 years experience in purchasing
 • Good command of English both speaking and writing

10 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in stable Japanese company
 • Opportunity to contribute to expanding business
 • Understanding for manufacturing process

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Purchasing, Business Administration
 • Min 1 yrs of experience in Purchasing
 • Experience in the Food Industry

10 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.